Presentatie

Leasinvest Real Estate Comm. VA

AvH: 30%

(€ 1.000) 2017 2016
Nettoresultaat 47.545 29.436
Eigen vermogen (deel groep) 382.206 356.407
Vastgoedportefeuille (reële waarde) 902.994 859.931
Huurrendement (%) 6,44 6,78
Bezettingsgraad (%) 94,80 96,77
     
Per aandeel:
Netto-actief waarde (in €) 77,40 72,20  
Slotkoers (in €) 96,00 105,50  
Brutodividend (in €) 5,00 4,90  

Kerncijfers

Management

Foto’s

Leasinvest Real Estate

Beneficial interest AvH: 30%
AvH Contact: Jan Suykens
www.leasinvest.be

Leasinvest Real Estate (LRE) is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap en focust op retail en kantoren in drie landen (Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk).

Informatie uit het jaarverslag 2017

De verbetering van de economische conjunctuur in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk hield aan in 2017. Met de diversificatie naar Luxemburg (sinds 2006) en Oostenrijk (eind 2016) ontwikkelt LRE zich buiten België naar landen met een AAA-rating, een gezonde economie met weinig werkloosheid en een hoog BNP per capita, die een gestage groei kennen.

In het Groothertogdom Luxemburg is LRE één van de belangrijkste buitenlandse vastgoedinvesteerders. In deze markt werden in 2017 ongeveer evenveel verhuringen van kantoren gerealiseerd als in 2016 nl. 213.000 m². De leegstandsgraad bleef er laag met 4,4%. De verhuringen van retail waren vergelijkbaar met 2016. In België noteerde de kantorenmarkt een verbetering van de verhuurvolumes met 8% tot 785.000 m² t.o.v. 2016. De ‘prime rent’ huurprijzen stegen en de leegstand daalde verder tot 8,2%. Het verhuurvolume in de retailmarkt evolueerde daarentegen negatief met een daling van 9,5% tot 345.000 m². In Oostenrijk zit de retailmarkt in een transformatiefase, waarbij de modernisering van grotere retailparken/clusters een succes kent. Door de groeiende bevolking in en rond Wenen is er een gestage groei in de retailverhuur.

De strategie van Leasinvest Real Estate kende in 2017 een zeer belangrijke wending. Wegens het gebrek aan interessante bijkomende investeringen in Zwitserland werd er beslist om de vrijgekomen middelen uit de verkoop van de Zwitserse portefeuille te heralloceren in Oostenrijk. Verder werd er gekozen om maar in 2 activa klassen aanwezig te zijn en het grootste deel van de logistieke portefeuille te verkopen. Deze bijgestelde focus zal resulteren in een efficiëntere organisatie, een verbeterde kostenstructuur en kwaliteit van de bestaande portefeuille.

Lre -nl

 

Financieel overzicht 2017

Eind 2017 bedroeg de reële waarde (‘fair value’) van de geconsolideerde vastgoedportefeuille, inclusief de projectontwikkelingen, 903,0 miljoen euro (tegenover 859,9 miljoen euro per eind 2016).

De totale bezettingsgraad bleef hoog: 94,80%. De lichte daling in vergelijking met einde 2016 (96,77%) wordt vooral verklaard door de herontwikkeling van het kantoorgebouw Montoyer 63 en door de verkoop in de loop van 2017 van de volledig verhuurde logistieke gebouwen en van de eigendommen in Zwitserland. Na bijkomende investeringen in vastgoedcertificaten Lux Airport heeft LRE haar belang hierin uitgebreid tot meer dan twee derde van de uitstaande certificaten, waardoor de inkomsten hiervan (1,3 miljoen euro) ook als huuropbrengst werden meegenomen, naast een eenmalige meerwaarde van 8,1 miljoen euro die in de rekeningen van 2017 werd uitgedrukt.

Het huurrendement is gedaald van 6,78% per einde 2016 naar 6,44% op jaareinde 2017. De huurinkomsten zijn licht gestegen tot 56,9 miljoen euro in vergelijking tot vorig jaar (56,6 miljoen euro). Het verlies aan huurinkomsten dat volgt uit de verkoop van verschillende panden in 2017, werd meer dan gecompenseerd door de aankoop van 2 nieuwe panden in Oostenrijk, door een stijging van de bezettingsgraad op verschillende gebouwen in portefeuille (vnl Mercator en Riverside) en de opname van de coupon van de certificaten Lux Airport als huurinkomst.

Op het jaareinde 2017 bedroeg het eigen vermogen (deel groep) 382 miljoen euro (2016: 356 miljoen euro). Het geherwaardeerde netto-actief bedroeg 77,4 euro per aandeel op basis van de reële waarde van het vastgoed (72,2 euro per eind 2016) en 81,1 euro op basis van de investeringswaarde (75,6 euro per eind 2016). De financiële schulden bleven stabiel op 540 miljoen euro. De schuldgraad (berekend volgens K.B. 13.07.14) is gedaald tot 57,1% (58,0% per eind 2016). Het balanstotaal bedroeg 999 miljoen euro op het einde van het boekjaar (2016: 988 miljoen euro).

LRE sloot haar boekjaar 2017 duidelijk beter af dan vorig jaar met een hoger nettoresultaat (deel groep) van 47,5 miljoen euro (29,4 miljoen euro per eind 2016), hetzij 9,63 euro per aandeel (5,96 euro per eind 2016). Dit is voornamelijk te danken aan belangrijke meerwaarden op de gebouwenportefeuille.

De koers van het LRE-aandeel schommelde in 2017 tussen 93,99 euro en 107,95 euro. De slotkoers op het einde van het jaar bedroeg 96,00 euro. Het brutodividend per aandeel over het boekjaar 2017 zal 5,00 euro bedragen, wat een brutodividendrendement (op basis van de slotkoers) oplevert van 5,2% (boekjaar 2016: 4,6%).

Operationeel overzicht 2017

Begin januari werden de afbraak- en constructiewerken opgestart voor het kantoorgebouw Montoyer 63, gelegen op de Montoyerstraat te Brussel. De voorlopige oplevering ervan wordt verwacht tegen eind 2018.

Begin mei verwierf Leasinvest Real Estate het kantoorgebouw Mercator gelegen aan de Route d’Arlon in stad Luxemburg. Dit was bij de overname maar voor 42% bezet, maar werd tegen eind 2017 100% verhuurd.

Eind juni werd het semi-industrieel gebouw Vierwinden te Nossegem verkocht voor een verkoopprijs van 2 miljoen euro.

Eind september werden de verbouwingswerken van de eerste fase in het Boomerang Retail Park Strassen (Luxemburg) succesvol beëindigd. De zittende huurders hadden hun huurcontracten verlengd. Voor de tweede fase werd de bouwvergunning verkregen eind 2017. De werken zullen aanvangen in 2018.

Eveneens eind september en begin oktober werden de logistieke panden SKFsite gelegen te Tongeren, Canal Logistics fase 1 gelegen te Brussel en een derde pand gelegen te Wommelgem via een erfpacht van 99 jaar verkocht aan een institutionele buitenlandse investeerder voor 60 miljoen euro.

Begin oktober werden de twee retailparken gelegen in Stadlau (Wenen) verworven voor een totaalbedrag van 56,2 miljoen euro.

Eveneens begin oktober werden de drie retailpanden in Zwitserland verkocht voor een bedrag van 48 miljoen Zwitserse frank.

Eind december werd de drempel van 66,66% in het genoteerde vastgoedcertificaat Lux Airport overschreden en bedraagt deze participatie 66,72%. Het financieel vast actief werd conform IAS 40 overgeboekt naar vastgoedbelegging.

Eveneens eind december werd er 25% voorverhuurd van het in aanbouw zijnde Treesquare kantorengebouw te Brussel (dat voorlopig opgeleverd zal zijn einde Q1 2018) en de rest van het Mercator-gebouw volledig verhuurd.

Gedurende 2017 werden verschillende verhuringen gerealiseerd in Luxemburg, België en Oostenrijk.

 

Vooruitzichten 2018

Jean-Louis Appelmans zal eind mei 2018 met pensioen gaan, na bijna 19 jaar als CEO van Leasinvest Real Estate. Hij zal opgevolgd worden door Michel Van Geyte, huidig CIO en co-CEO.

Voor 2018 verwacht Leasinvest Real Estate huurinkomsten in lijn met 2017. De financieringskosten zullen dalen, mede door een herstructurering in de derivatenportefeuille. Behoudens uitzonderlijke en onverwachte gebeurtenissen, zou dit ertoe moeten leiden dat het dividend minstens op hetzelfde niveau gehandhaafd kan worden.

Open

Persberichten

19/09/2018 Leasinvest Real Estate : Kapitaalverhoging
14/09/2018 Leasinvest Real Estate verwerft kantoorgebouw op toplocatie in Europese wijk te Brussel (BE) & sluit belangrijke verhuring af in Cloche d'Or (LU)
22/08/2018 Leasinvest Real Estate: Halfjaarresultaten 2018