Presentatie

Delen Investments Comm. VA

AvH: 78,75%

(€ 1.000) 2017 2016
Brutobedrijfsopbrengsten 366.912 313.071
Nettoresultaat 105.836 87.877
Eigen vermogen 697.684 621.722
Beheerd vermogen van cliënteel 40.544.926 37.769.779
Cost-income ratio (%) 53,7 57,8
Return on equity (%) 16,3 14,6
Core Tier1-kapitaalratio (%) 29,3 30,9
Personeel 676 657

Kerncijfers

Management

Foto’s

Delen Private Bank

Beneficial interest AvH: 78,75%
AvH Contact: Jan Suykens
www.delen.be

Delen Private Bank legt zich toe op vermogensbeheer en patrimoniaal advies voor een ruim cliënteel van particulieren. De groep is uitgegroeid tot een gevestigde waarde zowel in België (Delen Private Bank) als in Nederland (Oyens & Van Eeghen) en in het Verenigd Koninkrijk (JM Finn). De groep beheerde eind 2017 in totaal 40.545 miljoen euro.

Informatie uit het jaarverslag 2017

Financieel overzicht 2017

De vermogens onder beheer door de groep Delen Private Bank bereikten op het einde van 2017 geconsolideerd een recordniveau van 40.545 miljoen euro (eind 2016: 37.770 miljoen euro).

De sterke groei bij Delen Private Bank, waar het beheerd vermogen is gestegen van 27.383 miljoen euro (2016) tot 29.410 miljoen euro (2017), is het resultaat van de positieve impact van de waardeontwikkeling van de vermogens onder beheer en van de organische nettogroei aan recordtempo, van zowel bestaande als van nieuwe particuliere klanten. Alle Belgische vestigingen dragen bij tot deze constante netto-instroom van vermogens. Dit getuigt van het vertrouwen dat het cliënteel in Delen Private Bank stelt en bevestigt haar vooraanstaande positie in het discretionair beheer van vermogens in België. De instroom van kapitalen was doorheen het ganse jaar 2017 sterk en bijna uitsluitend in discretionair vermogensbeheer. Hierdoor is het aandeel van de tegoeden in discretionair beheer bij Delen Private Bank gestegen van 76% (eind 2016) naar 81% (eind 2017). De voorzichtige beleggingsstrategie blijft haar toegevoegde waarde bewijzen. Delen Private Bank realiseerde in 2017 voor haar klanten betere rendementen dan het sectorgemiddelde (met gelijkaardig risicoprofiel).

Bij de Britse vermogensbeheerder JM Finn (Delen Private Bank 81,0%) steeg het beheerd vermogen van 9.730 miljoen euro (8.331 miljoen £) eind 2016 tot 10.475 miljoen euro (9.294 miljoen £) eind 2017. Deze stijging wordt verklaard door een positieve impact van de waardeontwikkeling van de vermogens (uitgedrukt in GBP) en van een netto-instroom van vermogens. De gunstige ontwikkeling werd gedempt door de koersevolutie van het Britse pond ten opzichte van de euro (-3,5%).

Delen 1-nl

Op 31 december 2017 bedroegen de activa onder beheer voor particulieren en stichtingen bij Oyens & Van Eeghen 660 miljoen euro (eind 2016: 657 miljoen euro).

De brutobedrijfsopbrengsten van de groep Delen Private Bank stegen met 17,2% in 2017 tot 366,9 miljoen euro, waarvan het aandeel van JM Finn en Oyens & Van Eeghen 82,7 miljoen euro bedroeg. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan het hoger niveau aan activa in beheer. De bedrijfskosten stegen met 7,7% (11,4% exclusief JM Finn en Oyens & Van Eeghen). De toename van de kosten bij Delen Private Bank voor de aanhoudende ontwikkeling op het gebied van IT en het aanwerven van commercieel personeel is een rechtstreeks gevolg van de groeiende activiteit. Bij JM Finn is de toename van de kosten in lokale munt te verklaren door hogere personeelskosten en een stijging van de uitgaven voor marketing en IT. De cost-income ratio daalde tot een zeer competitief 53,7% (slechts 42,5% bij Delen Private Bank, 83,7% bij JM Finn). Deze ratio is sterk verbeterd ten opzichte van 2016 (57,8%) doordat de toename van de inkomsten minder dan proportioneel aanleiding gaf tot een stijging van kosten. Eind 2017 telde de groep 676 personeelsleden (VTE), waarvan 360 bij Delen Private Bank, 298 bij JM Finn en 18 bij Oyens & Van Eeghen.

De nettowinst nam in 2017 toe tot 105,8 miljoen euro (tegenover 87,9 miljoen euro in 2016). De bijdrage van JM Finn tot het nettoresultaat van de groep was 7,1 miljoen euro (na afschrijvingslast cliënteel en 19% minderheidsbelangen van 2,7 miljoen euro; in 2016: 5,6 miljoen euro). De bijdrage van Oyens & Van Eeghen tot het nettoresultaat van de groep was licht negatief als gevolg van herstructureringskosten en de afbouw van dienstverlening aan institutionele investeerders.

Het geconsolideerd eigen vermogen van de groep Delen Private Bank bedroeg 678,8 miljoen euro op 31 december 2017, tegenover 621,2 miljoen euro op 31 december 2016. Dit bedrag houdt reeds rekening met de verkoopoptie van het JM Finn-management om de resterende aandelen (gewaardeerd aan 27,5 miljoen euro) na verloop van tijd aan de groep Delen Private Bank te verkopen. Het nuttig eigen vermogen van de groep (rekening houdend met de immateriële vaste activa van 238,3 miljoen euro, waarvan 49,8 miljoen euro cliënteel van JM Finn en 7,1 miljoen euro cliënteel van Oyens & Van Eeghen) bedroeg 368,4 miljoen euro op het einde van het jaar (vergeleken met 377,3 miljoen euro eind 2016). De groep Delen Private Bank is ruim gekapitaliseerd en voldoet ruimschoots aan de Bazel III-vereisten op het vlak van eigen vermogen. De Core Tier1-kapitaalratio van 29,3% ligt ruim boven het sectorgemiddelde en houdt rekening met de langetermijnverplichting om JM Finn minderheidsaandeelhouders uit te kopen. Delen Private Bank beschikt over een solide en eenvoudig te begrijpen balans. De cashtegoeden blijven conservatief belegd bij de Nationale Bank van België, in kwaliteitsvol overheidspapier (geen PIIGS exposure), bij kwaliteitsbanken op korte termijn of in kwaliteitsvolle kortetermijnverplichtingen van blue-chip bedrijven. De impact van de Bazel III-regelgeving is voor Delen Private Bank gering, vermits het kapitaal van de groep uitsluitend uit Core Tier1-kapitaal bestaat, de portefeuille conservatief is belegd en de ratio’s van de groep nu reeds ruimschoots de huidige en toekomstige vereisten overtreffen. Het rendement op het (gemiddeld) eigen vermogen bedroeg 16,3%, een zeer bevredigend cijfer.

Operationeel overzicht 2017

Delen Private Bank (B, Lux, CH)

Delen Private Bank paste in 2017 haar traditionele investeringsprincipes toe om het vermogen van haar cliënteel, binnen de grenzen van hun risicoprofiel, te laten profiteren van de opportuniteiten in de markten. In de context van een goede economische conjunctuur met goede prestaties van de beurzen wereldwijd, lage inflatie in ontwikkelde landen en een sterke Europese munt, boekte Delen Private Bank zeer behoorlijke resultaten en werden de risico’s steeds beperkt gehouden.

In 2017 zette Delen Private Bank haar strategie voort om de kwaliteit en de efficiëntie van het vermogensbeheer te optimaliseren door te blijven streven naar een steeds groter aandeel beheermandaten. Op het einde van 2017 werden 81% (23.704 miljoen euro) van de toevertrouwde vermogens rechtstreeks discretionair of via de eigen patrimoniale beveks beheerd. Uitgedrukt in aantal rekeningen bedraagt het aandeel beheerrekeningen 92%. Dit vertegenwoordigt nu meer dan 24.600 beheermandaten. Delen Private Bank belegde voor haar klanten in zeer gespreide aandelenportefeuilles, met de klemtoon op Europa. Bij de obligaties bleef de looptijd kort (minder dan een jaar) om zich te wapenen tegen het risico van rentestijgingen. Op valutavlak resulteerde de diversificatie buiten de eurozone in een negatieve bijdrage. Het obligatiegedeelte van de portefeuilles bleef voornamelijk belegd in kortetermijnbeleggingen in sterke landen en bedrijven, met een dynamischere bijdrage dankzij investeringen in eeuwigdurende obligaties. In 2017 wierp dit beleid zijn vruchten af en droegen alle activaklassen bij tot het resultaat.

Delen Private Bank blijft marktaandeel winnen op de Belgische private banking markt, mede dankzij de sterke groei van nieuwe particuliere vermogens. De uitbouw van een lokale verankering van de bank werpt zijn vruchten af. Meer dan drie vierde van de netto-instroom van kapitalen komt via de kantoren buiten de hoofdzetel in Antwerpen. Dit moedigt Delen Private Bank aan om verder te investeren in personeel en infrastructuur. In 2017 werden kantoren geopend in Namen, Leuven en in de regio Kempen en werden de kantoren in West-Vlaanderen uitgebreid. De medewerkers in Antwerpen zijn verhuisd naar een tijdelijke locatie, zodat de uitbreidings- en renovatiewerken aan de hoofdzetel kunnen beginnen. Verdere investeringen zijn gepland in Leuven. In Knokke zal Delen Private Bank een nieuw kantoor openen en in Brussel en Gent zijn uitbreidingen gepland.

Bank J.Van Breda & C° droeg via haar kantoren opnieuw in belangrijke mate bij tot het resultaat van Delen Private Bank. Op 31 december 2017 beheerde Delen Private Bank 5.474 miljoen euro voor rekening van klanten aangebracht door het netwerk van Bank J.Van Breda & C°. Daarnaast verzorgt Delen Private Bank de effectenadministratie van Bank J.Van Breda & C° (1.023 miljoen euro). Op die manier vertegenwoordigt Bank J.Van Breda & C° ongeveer 22% van het totaal beheerd vermogen bij Delen Private Bank.

 

JM Finn (VK)

Bij JM Finn evolueerden de klantenportefeuilles, met gemiddeld een sterkere weging in aandelen, erg positief. Na een volatiele periode in de aanloop naar de brexit-stemming in 2016, heeft de Londense aandelenmarkt resoluut gekozen voor een opwaartse tendens die in 2017 is verdergezet. De verzwakking van het Britse pond heeft ook gezorgd voor een additionele bijdrage van buitenlandse aandelen. Dankzij het talent van haar vermogensbeheerders en de sterke markten in het Verenigd Koninkrijk, was JM Finn in 2017 in staat om mooie resultaten voor haar klanten te realiseren.

De aankoop van 73,49% van de Londense vermogensbeheerder JM Finn in 2011 was een belangrijke stap voor de groep Delen Private Bank. In 2016 en 2017 kocht Delen Private Bank 7,5% van de minderheidsaandelen om zo het directe aandeelhouderschap te verhogen tot 81,0%. Eind 2017 had JM Finn 10.475 miljoen euro (9.294 miljoen £) aan toevertrouwde activa, waarvan 74% in discretionair beheer. De groei in toevertrouwde activa en in het aandeel discretionair beheer bevestigt dat JM Finn een gezonde onderneming is met groeipotentieel. De positie van JM Finn in de Britse onshore vermogensbeheermarkt in combinatie met de gedrevenheid en de ervaring van Delen Private Bank, moeten JM Finn toelaten om verder te groeien en te evolueren tot een prominente speler op de Engelse vermogensbeheermarkt.

Op operationeel vlak was 2017 opnieuw een druk jaar voor JM Finn dankzij een sterke interactie met haar klanten op kantoor of tijdens evenementen, belangrijke initiatieven om te voldoen aan de verstrengde MiFID II compliance omgeving, het verhogen van de efficiëntie van de organisatie en het verder uitdiepen van de samenwerking met Delen Private Bank. De klemtoon is gelegd op het verhogen van de commerciële activiteit, o.a. door het verder uitrollen van de nieuwe vermogensplanningsactiviteit en door de ingebruikname van nieuwe CRM-software. Het directiecomité van JM Finn blijft ervoor zorgen dat de strategische initiatieven en prioriteiten geleidelijk succesvol geïmplementeerd worden om zo de succesvolle groeistrategie gepaard te laten gaan met een noodzakelijke winstverbetering.

 

Oyens & Van Eeghen

Delen Private Bank nam in 2015 alle aandelen over van Oyens & Van Eeghen, één van Nederlands oudste onafhankelijke financiële instellingen, opgericht in 1797. Delen Private Bank versterkte daarmee haar aanwezigheid in de Benelux. Eind 2017 had Oyens & Van Eeghen 660 miljoen euro aan toevertrouwde activa voor particuliere klanten, waarvan 87% in discretionair beheer. Oyens & Van Eeghen heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer en succesvol toegespitst op het segment van gespecialiseerd vermogensbeheer en fiduciaire advisering van particulieren en stichtingen. Oyens & Van Eeghen biedt een kwaliteitsvol platform om in de Nederlandse onshore vermogensbeheermarkt het Delen-model uit te bouwen.

Oyens & Van Eeghen mocht ook genieten van de aantrekkende economische groei en het stimulerende monetaire beleid op de aandelenmarkten. De strategie om aandelen te kopen in cyclische sectoren die na een moeilijke periode relatief ondergewaardeerd zijn, heeft eveneens positief bijgedragen tot het beleggingsresultaat. De looptijden van het obligatiegedeelte van de portefeuilles zijn kort, zoals bij Delen Private Bank. Samen met een doeltreffende selectie van kredietrisico leverden de korte looptijden een mooie bijdrage voor de obligatieportefeuilles. Dankzij overleg met het beheerteam van Delen Private Bank en de overdracht van geconsolideerde verantwoordelijkheid inzake obligatiebeleggingen naar medewerkers van Oyens & Van Eeghen groeien de beleggingsstrategieën in Nederland en België verder naar elkaar toe.

Op operationeel vlak was 2017 een jaar met belangrijke ontwikkelingen voor Oyens & Van Eeghen. De nieuwe directie heeft de fakkel overgenomen in de loop van 2017 en op het einde van het jaar is de dienstverlening aan grote institutionele klanten teruggeschroefd. Het team dat verantwoordelijk was voor deze activiteit is vertrokken om deze activiteit elders verder te zetten. De expertise, in het bijzonder op gebied van beveks, en de IT-systemen door Delen Private Bank in België ontwikkeld, dragen in zeer belangrijke mate bij tot een verbetering van de dienstverlening en efficiëntieverhoging in Nederland. Hierdoor is Oyens & Van Eeghen in staat een groter publiek van particuliere klanten te dienen vanuit haar kantoren in Amsterdam en Den Bosch. Bovendien blijft Oyens & Van Eeghen verder op zoek naar talentvolle commerciële medewerkers om de groei te begeleiden en te versnellen.

 

Vooruitzichten 2018

Delen Private Bank blijft vasthouden aan haar voorzichtige beleggingsfilosofie en is overtuigd dat deze aanpak het verschil zal blijven maken op lange termijn. Delen Private Bank (België, Luxemburg en Zwitserland), JM Finn (Verenigd Koninkrijk) en Oyens & Van Eeghen (Nederland) zullen zich verder inzetten om nieuwe kapitalen aan te trekken, met een focus op regio’s waar de naambekendheid in de lift zit. Delen Private Bank gaat 2018 in met een gezonde dosis voorzichtig optimisme als gevolg van de gunstige conjunctuurvooruitzichten. Niettemin nopen de hoge waarderingsniveaus van aandelen tot enige voorzichtigheid, want de markten zijn kwetsbaar voor een rentestijging en geopolitieke spanningen. Delen Private Bank zal trachten de nieuwe marktomstandigheden zo goed mogelijk te benutten, en de evoluties op de voet te volgen om het vermogen van haar klanten op lange termijn te beschermen en te laten renderen.

Open

Persberichten