Presentatie

Bank J.Van Breda & C° NV

AvH: 78,75%

(€ 1.000) 2017 2016
Bankproduct 141.380 133.964
Nettoresultaat 39.081 37.736
Eigen vermogen 538.718 518.257
Balanstotaal 5.424.639 4.992.240
Totaal belegd door cliënten 13.742.754 12.448.568
Kredietportefeuille 4.528.679 4.223.318
Waardevermindering op kredieten (%) 0,04 0,01
Cost-income ratio (%) 59,1 59,4
Return on equity (%) 7,4 7,4
Core Tier1-kapitaalratio (%) 14,2 14,8
Solvabiliteitsratio (RAR) (%) 14,9 15,8
Personeel 471 471

Kerncijfers

Management

Foto’s

Bank J.Van Breda & C°

Beneficial interest AvH: 78,75%
AvH Contact: Jan Suykens
www.bankvanbreda.be

Bank J.Van Breda & C° is een gespecialiseerde adviesbank die zich uitsluitend richt tot ondernemers en vrije beroepen. ABK bank positioneert zich als vermogensbegeleider voor particulieren. Van Breda Car Finance biedt autofinancieringen en financiële autoleasing aan via de autodistributeurs.

Informatie uit het jaarverslag 2017

Financieel overzicht 2017

In 2017 heeft Bank J.Van Breda & C° opnieuw sterke commerciële prestaties neergezet. De commerciële volumes (totaal belegd door cliënten + kredietverlening aan cliënten) zijn met 10% gestegen, van 16,7 miljard euro eind 2016 naar 18,3 miljard euro eind 2017.

Het eigen vermogen van de bank groeide aan tot 539 miljoen euro, met een rendement op eigen vermogen (ROE) van 7,4%. De geconsolideerde nettowinst bedroeg 39,1 miljoen euro (+4%in vergelijking met 2016). Dit is een goede prestatie gezien de conservatieve beleggingspolitiek van de bank en de aanhoudend lage interestvoeten.

Breda -nl

 

Groei in buitenbalansbeleggingen en bankproduct

Het geconsolideerd bankproduct nam met 6% toe tot 141 miljoen euro. Gerealiseerde meerwaarden, opbrengsten uit dividenden en resultaten uit indekkingsinstrumenten bedragen minder dan 3% van het totale bankproduct, dat bijgevolg bijna volledig commercieel gedreven is.

Het renteresultaat daalde met 2%, ondanks de groei in deposito’s (+8%) en kredieten (+7%). Dit is een gevolg van een vlakke rentecurve, de druk op de rentemarge en de strategie van de bank om in haar beleggingsportefeuille voorrang te geven aan veiligheid boven rendement. De nettofee-inkomsten groeiden met 16%, dankzij 12% groei in de buitenbalansproducten van de cliënten.

Het investeringstraject van de afgelopen jaren werd onverminderd voortgezet. Het volledig geïntegreerd eigen IT-platform positioneert Bank J.Van Breda & Co uitstekend om volop in te spelen op de opportuniteiten van de digitalisering. De bank blijft ook investeren in nieuwe kantoren en in commerciële slagkracht.

De kosten stegen met 5% tot 83,6 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van deze toekomstgerichte investeringen in commerciële slagkracht. Dankzij een hoge efficiëntie daalde de cost-income ratio verder van 59,4% in 2016 naar 59,1% in 2017.

 

Stijging van het door cliënten belegd vermogen en kredietverlening

Het door cliënten belegd vermogen steeg met 1,3 miljard euro of 10% tot ruim 13,7 miljard euro. Dit bevestigt het vertrouwen van de cliënten in hun bank. De totale kredietportefeuille steeg met 7% tot ruim 4,5 miljard euro.

De waardeverminderingen op kredieten bleven beperkt tot 0,04% van de gemiddelde kredietportefeuille of 1,7 miljoen euro. Dit voorzichtige beleid heeft echter geenszins een rem gezet op de kredietproductie zodat de geconsolideerde kredietportefeuille groeide met 7%.

 

Sterke liquiditeit en solvabiliteit

Vanuit haar voorzichtige aanpak zorgt Bank J.Van Breda & Co steeds voor een voldoende ruime liquiditeitspositie. De Liquidity Coverage Ratio (LCR) en Net Stable Funding Ratio (NSFR) bedroegen resp. 143% en 121%. Dit is ruim boven de vereiste ondergrens van 100%. De Core Tier1-kapitaalratio bedroeg 14,2%. De kredietportefeuille wordt volledig gefinancierd met cliëntendeposito’s, zodat de bank niet afhankelijk is van externe financiering op de internationale markten.

Het eigen vermogen (deel van de groep) steeg van 518 miljoen euro naar 539 miljoen euro. Deze groei van het eigen vermogen maakt het mogelijk de commerciële groei verder te zetten zonder in te boeten op een gezonde hefboom, de belangrijkste bescherming van de depositohouders. De solvabiliteit uitgedrukt als eigen vermogen op activa (leverage of hefboomratio) bedroeg 8,9%. Dit is een veelvoud van de 3% die de toezichthouder ten vroegste tegen 2018 wil invoeren onder Basel III.

Operationeel overzicht 2017 per activiteit

Bank J.Van Breda & C°

In 2017 werd de lijn van gestage commerciële groei doorgetrokken. Dankzij een totale aangroei van 1,3 miljard euro (+11%) bedroeg het totaal belegd vermogen van ondernemers en vrije beroepen 13,4 miljard euro.

Ondanks een context van lage rentevergoedingen groeiden de cliëntendeposito’s met 325 miljoen euro (+8%) tot een totaal volume van 4,3 miljard euro. De groei kan nagenoeg volledig worden toegeschreven aan de zichtrekeningen. Dankzij haar strategie van vermogensbegeleiding heeft Bank J.Van Breda & C° ook een belangrijk volume termijnrekeningen op lange termijn. Ondanks de lage rentestand bleef de afvloei hiervan beperkt.

De buitenbalansproducten groeiden met 1 miljard euro (+12%) tot 9,1 miljard euro. Hiervan is 5,4 miljard euro toevertrouwd aan Delen Private Bank in vermogensbeheer.

Mede dankzij de betere conjunctuur en ondanks de hevige concurrentie groeide het volume kredieten aan ondernemers en vrije beroepen met 274 miljoen euro (+7%) tot een volume van 4,1 miljard euro.

 

ABK bank

Als gevolg van een fusie met Bank J.Van Breda & C° op 17/11/2017 is ABK bank nu een divisie van Bank J.Van Breda & C°. Sinds de overname in 2011, herpositioneerde ABK bank zich als vermogensbegeleider voor particulieren. ABK bank begeleidt haar cliënten met een langetermijnvisie in de opbouw, het beheer en de bescherming van vermogen. Daarbij blijft ABK bank trouw aan de traditie van eenvoudige en transparante producten.

ABK bank presteerde commercieel sterk in het aantrekken van nieuwe klanten met beleggingen. De externe profilering van de bank werd versterkt door de sponsoring van de Belgian Bullets, het succesvolle Belgische dames-bobsleeteam. Het contract loopt t.e.m. de Olympische Winterspelen in 2018.

Eind 2017 werd door de cliënten 358 miljoen euro vermogen toevertrouwd (+4%). Binnen de cliëntendeposito’s is er nog een afvloei van niet-doelgroepcliënten, maar deze wordt meer dan gecompenseerd door de toename van buitenbalansproducten van doelgroepcliënten. Deze toename situeert zich zowel bij het vermogensbeheer en de fondsen van Delen Private Bank als bij de beleggingsverzekeringen. De kredietportefeuille daalde met 16,6 miljoen euro tot 108 miljoen euro. Deze daling is bijna volledig te wijten aan de daling van de kredieten in de ondernemingssfeer, wat sinds de overname niet langer de strategische focus is.

Ondanks alle investeringen en de ontwikkeling van meer commerciële slagkracht daalden de kosten met 6%.

 

Van Breda Car Finance

In een licht groeiende automarkt (+1,3% in aantal inschrijvingen van nieuwe personenvoertuigen) zette Van Breda Car Finance een sterke commerciële prestatie neer. Het nieuwe productievolume steeg in 2017 met 20%. De portefeuille groeide met 15% tot 367 miljoen euro. Door de verdere stijging van het aandeel ’financiële leasing‘ in het totale productievolume nam de rentemarge toe. De waardeverminderingen op kredieten namen toe, maar bleven op een laag niveau. Ze bedroegen slechts 0,14% van de gemiddelde kredietportefeuille. Dit alles maakt dat Van Breda Car Finance ook in 2017 een sterk resultaat neerzette.

 

Vooruitzichten 2018

De sterke financiële resultaten van 2017 werden ondersteund door het goede beursklimaat en een heropleving van het optimisme onder Europese consumenten en ondernemers. De Europese economie geniet momenteel van een breed gedragen positief momentum waardoor, in navolging van de Federal Reserve (Amerikaanse centrale bank), ook de Europese Centrale Bank (ECB) wil starten met het verstrakken van haar beleid. Deze ommekeer kan echter met de nodige nervositeit gepaard gaan. Bovendien mag niet vergeten worden dat de huidige herstelcyclus ondertussen de op één na langste van het moderne economische tijdperk is.

De blijvende druk op de rentemarges, de hoge bankenheffingen en de noodzakelijke investeringen in de toekomst drukken op de winstgroei. Bank J.Van Breda & C° blijft echter goed gewapend voor de toekomst in elk van de 3 activiteitsdomeinen.

Het handelsfonds, de reputatie, de positionering, de voortdurende investeringen en de gezonde financiële structuur van de bank vormen een solide basis voor een financieel performante groei op lange termijn.

Open

Persberichten