Ackermans & van Haaren

Begijnenvest 113
B-2000 Antwerpen

T +32 (0)3 231 87 70
F +32 (0)3 225 25 33
E info@avh.be

Disclaimer

De inhoud van deze website is louter informatief en vormt in geen geval een commercieel aanbod noch een beleggingsadvies voor de aandelen Ackermans & van Haaren of haar groepsvennootschappen.  Deze website wordt naar beste vermogen op regelmatige tijdstippen geactualiseerd. Ackermans & van Haaren is evenwel in geen enkel geval aansprakelijk voor de schade die het gevolg zou kunnen zijn van via de website meegedeelde onjuiste, onvolledige of niet geactualiseerde informatie.  

Ackermans & van Haaren legt enkel links naar websites waarvoor zij toestemming heeft gevraagd en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de links die door anderen naar haar website worden gelegd.  

De auteursrechten van deze website behoren toe aan Ackermans & van Haaren NV. Gebruikers van deze site verbinden zich ertoe de informatie op deze site enkel voor persoonlijk gebruik te benutten. Een pagina op deze website mag niet voorgesteld worden in een kader dat niet tot Ackermans & van Haaren behoort.  

In geval van geschil met betrekking tot deze website, of in geval van geschil betreffende de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze Disclaimer is enkel en alleen de Rechtbank van Antwerpen bevoegd, welke de Belgische wet zal toepassen.


 

Privacyverklaring 

Ackermans & van Haaren NV, met maatschappelijke zetel te Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0404.616.494 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (“Ackermans & van Haaren”; “wij”), is de verwerkingsverantwoordelijke van de in deze privacy en cookies policy beschreven gegevensverwerkingen.

Ackermans & van Haaren hecht veel belang aan een passende bescherming van persoonsgegevens en aan de naleving van toepasselijke wetgeving in dit verband, m.i.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679  betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).


Hierna hebben wij uiteengezet welke soort persoonsgegevens door ons verzameld worden, voor welke doeleinden en op welke juridische basis deze worden verwerkt, hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren, of we uw persoonsgegevens aan derden doorgeven, hoe deze persoonsgegevens beschermd worden en welke rechten verbonden zijn aan deze persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ackermans & van Haaren verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van uw professionele contacten met Ackermans & van Haaren.


Dit betreft de volgende persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens van (vertegenwoordigers van) onze aandeelhouders, (vertegenwoordigers van) toekomstige aandeelhouders, analisten of derden die onze groep volgen, inclusief personen die zich geregistreerd hebben onze website.
 • persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt (bijvoorbeeld bij registratie of via een verzoek per email of via onze website). Wanneer u zich registreert op onze mailing list voor het ontvangen van bepaalde documentatie met betrekking tot Ackermans & van Haaren (zoals persberichten en financiële verslagen) vragen wij u bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Wij streven ernaar deze persoonsgegevens te beperken tot het noodzakelijke minimum. Voorbeelden van categorieën persoonsgegevens die wij aldus verzamelen en verwerken zijn: uw naam, uw aanspreektitel, uw contactgegevens, gegevens van de onderneming of natuurlijke persoon die u vertegenwoordigt, uw functie.
 • persoonsgegevens verkregen door uw gebruik van onze website. Meerbepaald kunnen wij van bezoekers van onze website bijkomend elektronische identificatiegegevens en informatie over uw browser en hardware verzamelen. Wij kunnen statistieken en algemene informatie verzamelen bijvoorbeeld inzake het gebruik van onze website.
 • persoonsgegevens die ons worden meegedeeld door de persoon die u vertegenwoordigt of door een van onze dienstverleners (zoals financiële instellingen).
 • persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen, zoals publieke registers of publiek toegankelijke bronnen.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens over te maken. Indien u verkiest dit niet te doen, bestaat evenwel het risico dat we niet een volledige toegang tot onze diensten kunnen bieden, en de onderstaande doeleinden niet kunnen bereiken.

 

Voor welke doeleinden en op welke juridische basis verwerken wij persoonsgegevens?

Ons uitgangspunt is dat wij persoonsgegevens louter verwerken voor een specifiek oogmerk waarbij enkel die persoonsgegevens die relevant zijn om deze doelstelling te bereiken, worden verwerkt.

In essentie verwerken wij persoonsgegevens om ons toe te laten onze bedrijfsvoering te doen, en meerbepaald voor de volgende doeleinden:

 • het nakomen van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.
 • het onderhouden van contacten met onze aandeelhouders, toekomstige aandeelhouders, analisten en andere zakelijke contacten.
 • het beheer van onze investeringen (bijvoorbeeld voor corporate governance doeleinden).
 • de verspreiding van persberichten, financiële verslaggeving en uitnodigingen voor roadshows en events.
 • het beantwoorden van de verzoeken die u heeft verzonden op onze website of via email.
 • voor het beheer en de verbetering van onze website. 

Voor het eerste van de hierboven beschreven doeleinden baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens op onze wettelijke plicht. Voor de andere doeleinden baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens op de naleving van onze rechtmatige belangen om een goede bedrijfsvoering te kunnen voeren, te kunnen communiceren met onze contacten en onze diensten te blijven verbeteren. Voor meer informatie over onze rechtmatige belangen, en de balans tegenover uw belangen en vrijheden, kan u ons steeds contacteren op info@avh.be.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens zolang als nodig om onze professionele relatie met u of de persoon die u vertegenwoordigt, te ontwikkelen en te beheren. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze werden verzameld (tevens rekening houdend met eventuele  wettelijke of reglementaire bewaringsverplichtingen).

 

Geven wij uw persoonsgegevens aan derden door?

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen of beschikbaar maken aan onze werknemers en bedrijfsleiders, aan andere ondernemingen in onze groep, aan autoriteiten of aan onderaannemers of dienstverleners in het kader van voormelde doelstellingen.

Onze werknemers en bedrijfsleiders zijn gehouden tot een contractuele vertrouwelijkheidsverplichting. Indien wij persoonsgegevens overdragen aan onderaannemers of dienstverleners overeenkomstig het voorgaande, zullen wij er op toezien dat contractuele verplichtingen worden opgelegd aan deze onderaannemers of dienstverleners teneinde de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

Waar we uw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, doen we dat steeds aan landen met een passend beschermingsniveau of op basis van een mechanisme dat zulke doorgifte rechtvaardigt. Voor meer informatie over het gebruikte mechanisme bij zulke internationale doorgifte, kan u info@avh.be contacteren.

 

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Ackermans & van Haaren heeft alle redelijke passende technische maatregelen genomen om het risico van ongeoorloofde toegang, wijziging of vernietiging van uw persoonsgegevens te voorkomen en tot een minimum te beperken.

U dient er rekening mee te houden dat er steeds een risico verbonden is aan het verstrekken van persoonsgegevens (bijvoorbeeld bij het invoeren via een open en onbeschermd netwerk, bij het versturen van emails met persoonsgegevens) en geen enkel technologiesysteem volledig kan worden beschermd.


Uw rechten

U heeft het recht om uw door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien, te laten rectificeren, of te laten wissen. U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking. U kunt tevens vragen om uw persoonsgegevens te laten overdragen.

U kunt uw rechten uitoefenen door een specifiek verzoek te sturen via email naar info@avh.be. Bij dit verzoek dient u een bewijs van uw identiteit te voegen voor identificatiedoeleinden. Wij zullen deze gegevens enkel gebruiken om uw identiteit te controleren.

U kunt ook te allen tijde een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

U kunt zich tevens te allen tijde afmelden voor de distributie van onze persberichten en financiële verslaggeving via de daartoe voorziene functie op de website. Uw persoonsgegevens zullen vervolgens niet langer verwerkt worden voor deze doeleinden.

Eventuele vragen of opmerkingen bij dit beleid, kunt u tevens richten aan info@avh.be.

Verdere informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens en uw rechten in dit verband, kunt u terugvinden op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Latere aanpassingen  

Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast bijvoorbeeld om deze in overeenstemming te brengen met geldende regelgeving, richtlijnen of marktpraktijk of onze bedrijfsvoering.


Herzieningen worden van kracht bij publicatie op de website: deze datum zal telkens duidelijk worden vermeld.

 

Laatste update: 25 mei 2018