Presentatie

Management

Foto’s

Leasinvest Real Estate

Beneficial interest AvH: 30,01%
AvH Contact: Jan Suykens
www.leasinvest.be

Leasinvest Real Estate (LRE) is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap en focust op retail en kantoren in vier landen (Groothertogdom Luxemburg, België, Oostenrijk en Zwitserland).

Informatie uit het jaarverslag 2016

De economische conjunctuur evolueerde in 2016 zeer goed in het Groothertogdom Luxemburg en relatief goed in België. In Zwitserland was er een vermindering van de binnenlandse consumptie als gevolg van de versteviging van de Zwitserse frank t.o.v. de euro begin 2015. Met de diversificatie naar Luxemburg (sinds 2006), Zwitserland (eind 2014) en Oostenrijk (eind 2016) ontwikkelt LRE zich buiten België naar landen met een AAA-rating, een gezonde economie met weinig werkloosheid en een hoog BNP per capita, die een gestage groei kennen.

In het Groothertogdom Luxemburg, waar LRE één van de belangrijkste buitenlandse vastgoedinvesteerders is, werd in 2016 na het recordjaar in 2015 voor 35% minder verhuringen van kantoren gerealiseerd, maar bleef retail vergelijkbaar met 2015. In België noteerde de kantorenmarkt een opmerkelijke verbetering van de verhuurvolumes met 50% meer dan in 2015. De huurprijzen bleven op hetzelfde niveau en de leegstand daalde tot 9%. Het verhuurvolume in de retailmarkt evolueerde daarentegen positief met een stijging van 10%. De verhuurmarkt in retail in Zwitserland was stabiel.

De verwerving van het Frun-retailpark te Asten in Oostenrijk betekent de aanwezigheid in een vierde land voor Leasinvest Real Estate. De financiële impact hiervan zal maar ten volle gevoeld worden in 2017. Deze transactie ligt in lijn met de strategische heroriëntering naar meer retail en minder kantoren en naar een geografische diversificatie over 4 landen.

Financieel overzicht 2016

Eind 2016 bedroeg de reële waarde (‘fair value’) van de geconsolideerde vastgoedportefeuille, inclusief de projectontwikkelingen, 859,9 miljoen euro (tegenover 869,4 miljoen euro per 31.12.15). De daling met 1% is voornamelijk het gevolg van de belangrijke verkoop van Royal20. De globale vastgoedportefeuille bestaat uit 48% retail (2015: 42%), 37% kantoren (2015: 42%), en 15% logistieke ruimten (2015: 16%). Er zijn 15 sites in Luxemburg (49% op basis van de reële waarde van de portefeuille), 13 sites in België (42%), 3 sites in Zwitserland (5%) en 1 site in Oostenrijk (4%).

De huuropbrengsten stegen in 2016 met 12% tot 56,6 miljoen euro. Dit recordresultaat is te danken aan de acquisitie van het kantoorgebouw Koninklijk Pakhuis op de Tour & Taxis-site in Brussel eind 2015. 

Leasinvest -1-NL

De gemiddelde looptijd van de portefeuille zakte van 4,8 jaar naar 4,4 jaar, voornamelijk als gevolg van het tijdelijk vertrek van de huurder van het Montoyer 63 kantoorgebouw tot na de renovatie. De bezettingsgraad is gestegen tot 96,77% (2015: 95,80%). Het huurrendement op de reële waarde is nagenoeg stabiel gebleven in vergelijking met vorig boekjaar (2016: 6,78%, 2015: 6,88%).

Op het jaareinde 2016 bedroeg het eigen vermogen (deel groep) 356 miljoen euro (2015: 362 miljoen euro). Het geherwaardeerde netto-actief bedroeg 72,2 euro per aandeel op basis van de reële waarde van het vastgoed (73,4 euro per 31.12.15) en 75,6 euro (76,9 euro per 31.12.15) op basis van de investeringswaarde. De financiële schulden stegen licht tot 541 miljoen euro (532 miljoen euro per 31.12.15). De schuldgraad (berekend volgens K.B. 12.05.14) is gelijk gebleven op 58%. Het balanstotaal bedroeg 988 miljoen euro op het einde van het boekjaar (2015: 976 miljoen euro).

LRE sloot haar boekjaar 2016 zoals verwacht af met een hoger nettoresultaat (deel groep) van 31,1 miljoen euro (30,6 miljoen euro per 31.12.15), hetzij 6,30 euro per aandeel (6,20 euro per 31.12.15). De EPRA-winst steeg met 9% tot 27,9 miljoen euro.

De koers van het LRE-aandeel schommelde in 2016 tussen 90,20 euro en 114,00 euro. De slotkoers op het einde van het jaar bedroeg 105,50 euro. Het brutodividend per aandeel over het boekjaar 2016 zal 4,90 euro bedragen, wat een bruto dividendrendement (op basis van de slotkoers) oplevert van 4,6% (boekjaar 2015: 5,05%).

Operationeel overzicht 2016

Begin januari werd de afbraak- en bouwvergunning voor het kantoorgebouw Treesquare, gelegen op de Square de Meeûs te Brussel, ontvangen. De afbraak- en constructiewerken werden opgestart en de voorlopige oplevering wordt verwacht tegen eind 2017.

Eind maart werd Leasinvest Real Estate opgenomen in de BelMid index van Euronext Brussel.

Eind april werd een vruchtgebruikovereenkomst afgesloten met het Europees Parlement, de zittende huurder van het kantoorgebouw Montoyer 63 in Brussel voor een vaste en onherroepelijke termijn van 21 jaar. Het gebouw zal worden herontwikkeld en werd eind november vrijgemaakt.

Midden juni werd de verkoopakte voor het gebouw Zeutestraat te Mechelen verleden, waardoor het pand verkocht werd aan een eindgebruiker voor 4,5 miljoen euro.

Eind juni werd, volgens de vooropgestelde planning, de tweede notariële akte verleden betreffende de verkoop op termijn van het opgeleverde kantoorgebouw Royal20 gelegen in de stad Luxemburg. Dit werd voor een bedrag van 62,5 miljoen euro (exclusief BTW) verkocht aan een privé-investeerder.

In september werden de verbouwingswerken van de eerste fase in het Retail Park Strassen (Luxemburg) gestart. Deze zullen beëindigd worden eind juni 2017. De zittende huurders hebben hun huurcontracten verlengd.

Eveneens in september werd voor de helft van de kantoorruimte in het Ragheno Park te Mechelen een verlenging met de bestaande huurder getekend. Een deel van de resterende kantooroppervlakte zal ingericht worden tot een business center. Voor het andere deel zullen nieuwe huurders worden gezocht.

Begin november werd de acquisitie van het Frun Park Asten (Oostenrijk) tegen een reële waarde van 38 miljoen euro gerealiseerd. Dit betekent de eerste investering in een vierde land voor LRE.

Gedurende 2016 werden verschillende verhuringen gerealiseerd in Luxemburg, België en Zwitserland.

 

Vooruitzichten 2017

Na de goede resultaten van 2016 verwacht de vennootschap voor 2017 een EPRA-winst in lijn met de daaraan voorafgaande jaren. Bijgevolg verwacht de vennootschap het dividend over 2017 op hetzelfde niveau te behouden.

 Leasinvest -2-NL

Open

Persberichten

22/02/2018 Leasinvest Real Estate: Jaarresultaten 2017
24/01/2018 Leasinvest Real Estate realiseert eind 2017 bijkomende investering in Luxemburg, volledige bezetting Mercator (LU), eerste huurders voor Treesquare (BE) en uitbreiding Frun© Park Asten (AT)
17/11/2017 Leasinvest Real Estate: Tussentijdse verklaring