Presentatie

Management

Foto’s

Delen Investments

Beneficial interest AvH: 78,75%
AvH Contact: Jan Suykens
www.delen.be

Delen Investments CVA legt zich toe op vermogensbeheer en patrimoniaal advies voor een ruim cliënteel van particulieren. De groep Delen Investments is uitgegroeid tot een gevestigde waarde zowel in België (Delen Private Bank) als in Nederland (Oyens & Van Eeghen) en in het Verenigd Koninkrijk (JM Finn & Co). De groep beheerde eind 2016 in totaal 37.770 miljoen euro.

Informatie uit het jaarverslag 2016

Financieel overzicht 2016

De vermogens onder beheer door de groep Delen Investments bereikten op het einde van 2016 een recordniveau van 37.770 miljoen euro (eind 2015: 36.885 miljoen euro).

De sterke groei bij Delen Private Bank, waar het beheerd vermogen is gestegen van 25.555 miljoen euro (2015) tot 27.383 miljoen euro (2016), is het resultaat van een positieve impact van de waarde- ontwikkeling van de vermogens en van een sterke organische nettogroei, van zowel bestaande als van nieuwe particuliere klanten. De constante instroom van vermogens, waartoe alle Belgische vestigingen bijdragen, getuigt van het vertrouwen dat het cliënteel in Delen Private Bank stelt en bevestigt haar vooraanstaande positie in het discretionair beheer van vermogens in België. In de eerste helft van het jaar was de instroom van kapitalen, als gevolg van moeilijke marktomstandigheden, wat teruggevallen in vergelijking met het recordniveau van 2015. In de tweede helft van 2016 was de instroom echter volledig hersteld. De voorzichtige beleggingsstrategie blijft haar toegevoegde waarde bewijzen. Delen Private Bank realiseerde in 2016 voor haar klanten betere rendementen dan het sectorgemiddelde (met gelijkaardig risicoprofiel).

Bij de Britse vermogensbeheerder JM Finn & Co (Delen Investments 80,1%) daalden de beheerde vermogens van 10.758 miljoen euro (7.929 miljoen £) eind 2015 tot 9.730 miljoen euro (8.331 miljoen £) eind 2016. Deze daling wordt verklaard door een beperkte netto-uitstroom, maar vooral door de koersevolutie van het Britse pond ten opzichte van de euro (-13,9%, -1.520 miljoen euro), hetgeen slechts gedeeltelijk gecompenseerd werd door de gunstige ontwikkeling van de waarde van de klantenportefeuilles, uitgedrukt in GBP.

Op 31 december 2016 bedroegen de activa onder beheer voor particulieren en stichtingen bij Oyens & Van Eeghen 657 miljoen euro (eind 2015: 572 miljoen euro).

Delen -1-NL

De brutobedrijfsopbrengsten van de groep Delen Investments daalden in 2016, ondanks de overname van Oyens & Van Eeghen, tot 313,1 miljoen euro, waarvan het aandeel van JM Finn & Co en Oyens & Van Eeghen 81,0 miljoen euro bedroeg. Deze daling is voornamelijk het gevolg van de daling van variabele commissies in volatiele marktomstandigheden, de impact van de wisselkoers (GBP) bij de consolidatie van de opbrengsten van JM Finn & Co en de lage marktinterestvoeten. De bedrijfskosten stegen met 5,8% (8,2% exclusief JM Finn & Co en Oyens & Van Eeghen). De toename van de kosten bij Delen Private Bank voor de aanhoudende ontwikkeling op het gebied van IT, het aanwerven van personeel, de tijdelijke huur van kantoren in Antwerpen en het organiseren van klantenevents is een rechtstreeks gevolg van de groeiende activiteit. Bij JM Finn & Co is de toename van de kosten in lokale munt beperkter en te verklaren door hogere personeelskosten (o.m. door de aanwerving van bijkomende medewerkers) en een stijging van de uitgaven voor marketing en IT. De cost-income ratio bleef zeer competitief met 57,8% (slechts 46,3% bij Delen Private Bank, 85,8% bij JM Finn & Co en 96,8% bij Oyens & Van Eeghen). Deze ratio is licht achteruitgegaan ten opzichte van 2015 (54,9%) gezien de gerealiseerde investeringen en hogere uitgaven niet onmiddellijk resulteren in een toename van de inkomsten. Eind 2016 telde de groep 657 personeelsleden (VTE), waarvan 335 bij Delen Private Bank, 296 bij JM Finn & Co en 26 bij Oyens & Van Eeghen.

De nettowinst daalde in 2016 tot 87,9 miljoen euro (tegenover 92,4 miljoen euro in 2015). De bijdrage van JM Finn & Co tot het nettoresultaat van de groep was 5,6 miljoen euro (na afschrijvingslast cliënteel en 19% minderheidsbelangen van 2,5 miljoen euro; in 2015: 5,5 miljoen euro). De bijdrage van Oyens & Van Eeghen tot het nettoresultaat van de groep was 0,1 miljoen euro (na afschrijvingslast cliënteel van 0,1 miljoen euro).

Het geconsolideerd eigen vermogen van Delen Investments bedroeg 621,2 miljoen euro op 31 december 2016, tegenover 582,6 miljoen euro op 31 december 2015. Dit houdt reeds rekening met de verkoopoptie van het JM Finn & Co-management om de resterende aandelen (gewaardeerd aan 25,0 miljoen euro) na verloop van tijd aan de groep Delen Investments te verkopen. Het nuttig eigen vermogen van de groep (rekening houdend met de immateriële vaste activa van 241,0 miljoen euro, waarvan 50,7 miljoen euro cliënteel van JM Finn & Co en 7,2 miljoen euro cliënteel van Oyens & Van Eeghen) bedroeg 377,3 miljoen euro op het einde van het jaar (vergeleken met 284,9 miljoen euro eind 2015). De groep Delen Investments is ruim gekapitaliseerd en voldoet ruimschoots aan de Bazel III-vereisten op het vlak van eigen vermogen. De Core Tier1-kapitaalratio van 30,9% ligt ruim boven het sectorgemiddelde en houdt rekening met de langetermijnverplichting om JM Finn & Co minderheidsaandeelhouders uit te kopen. Delen Investments beschikt over een solide en eenvoudig te begrijpen balans. De cashtegoeden blijven conservatief belegd bij de Nationale Bank van België, in kwaliteitsvol overheidspapier (geen PIIGS exposure), bij kwaliteitsbanken op korte termijn of in kwaliteitsvolle kortetermijnverplichtingen van blue-chip bedrijven. De impact van de Bazel III-regelgeving is voor Delen Investments gering, vermits het kapitaal van de groep uitsluitend uit Core Tier1-kapitaal bestaat, de portefeuille conservatief is belegd en de ratio’s van de groep nu reeds ruimschoots de huidige en toekomstige vereisten overtreffen. Het rendement op het (gemiddeld) eigen vermogen bedroeg 14,6%, een zeer bevredigend cijfer.

Operationeel overzicht 2016

Delen Private Bank

Delen Private Bank paste in 2016 haar traditionele investeringsprincipes toe om het vermogen van haar cliënteel, binnen de grenzen van hun risicoprofiel, te laten profiteren van de opportuniteiten in de markten. In de context van ingrijpende politieke veranderingen, van rentestijging en van slechte prestaties van de Europese beurzen boekte Delen Private Bank zeer behoorlijke resultaten en werden de risico’s steeds beperkt gehouden.

In 2016 zette Delen Private Bank haar strategie voort om de kwaliteit en de efficiëntie van het vermogensbeheer te optimaliseren door te blijven streven naar een steeds groter aandeel beheersmandaten. Op het einde van 2016 werden 76% (20.728 miljoen euro) van de toevertrouwde vermogens rechtstreeks discretionair of via de eigen patrimoniale beveks beheerd. Uitgedrukt in aantal rekeningen bedraagt het aandeel beheersrekeningen 90%. Dit vertegenwoordigt nu meer dan 22.000 beheersmandaten. Delen Private Bank belegde voor haar klanten in zeer gespreide aandelenportefeuilles, met de klemtoon op Europa. Bij de obligaties bleef de looptijd kort (minder dan een jaar) om zich te wapenen tegen het risico van rentestijgingen. Op valutavlak werd de ruime diversificatie buiten de eurozone behouden en zelfs licht verhoogd in het laatste kwartaal. Het obligatiegedeelte van de portefeuilles bleef voornamelijk belegd in kortetermijnbeleggingen in sterke landen en bedrijven, met een dynamischere bijdrage dankzij investeringen in eeuwigdurende obligaties. In 2016 wierp dit beleid zijn vruchten af en droegen alle activaklassen bij tot het resultaat.

Delen Private Bank blijft, zelfs in een vooraanstaande positie, marktaandeel winnen op de Belgische private banking markt, mede dankzij de sterke groei van nieuwe particuliere vermogens. De uitbouw van een lokale verankering van de bank werpt zijn vruchten af. Meer dan drie vierde van de netto-instroom van kapitalen komt via de kantoren buiten de hoofdzetel in Antwerpen en in Luxemburg. Dit moedigt Delen Private Bank aan om verder te investeren in personeel en infrastructuur. In 2016 werd het gerenoveerde kantoor in Luik geopend. De medewerkers in Antwerpen verhuisden naar een tijdelijke locatie, zodat in 2017 de uitbreidings- en renovatiewerken aan de hoofdzetel kunnen beginnen. Verdere investeringen zijn gepland in West-Vlaanderen, en in Leuven en in Namen zal Delen Private Bank nieuwe kantoren openen. In Brussel en Gent zijn uitbreidingen gepland.

Bank J.Van Breda & C° droeg via haar kantoren opnieuw in belangrijke mate bij tot het resultaat van Delen Private Bank. Op 31 december 2016 beheerde Delen Private Bank 4.737 miljoen euro voor rekening van cliënten aangebracht door het netwerk van Bank J.Van Breda & C°. Daarnaast verzorgt Delen Private Bank de effectenadministratie van Bank J.Van Breda & C° (865 miljoen euro). Op die manier vertegenwoordigt Bank J.Van Breda & C° ongeveer 20,1% van het totaal beheerd vermogen bij Delen Private Bank.

 

JM Finn & Co

Bij JM Finn & Co evolueerden de klantenportefeuilles, met gemiddeld een sterkere weging in aandelen, erg positief. Na een volatiele periode in de aanloop naar de brexit stemming, heeft de Londense aandelenmarkt resoluut gekozen voor een opwaartse tendens. De verzwakking van het Britse pond heeft ook gezorgd voor een additionele bijdrage van buitenlandse aandelen. Dankzij het talent van haar vermogensbeheerders en de sterke markten in het Verenigd Koninkrijk, was JM Finn & Co in 2016 in staat om mooie resultaten voor haar klanten te realiseren.

De aankoop van 73,49% van de Londense vermogensbeheerder JM Finn & Co in 2011 was een belangrijke stap voor de groep Delen Investments. In 2016 kocht Delen Investments 6,52% van de minderheidsaandeelhouders om zo het directe aandeelhouderschap te verhogen tot 80,1%. Eind 2016 had JM Finn & Co 9.730 miljoen euro (8.331 miljoen £) aan toevertrouwde activa, waarvan 71% in discretionair beheer. De groei in toevertrouwde activa en in het aandeel discretionair beheer bevestigt dat JM Finn & Co een gezonde onderneming is met groeipotentieel. De positie van JM Finn & Co in de Britse on-shore vermogensbeheermarkt in combinatie met de gedrevenheid en de ervaring van Delen Private Bank, moeten JM Finn & Co toelaten om verder te groeien en te evolueren tot een prominente speler op de Engelse vermogensbeheermarkt.

Op operationeel vlak was 2016 opnieuw een druk jaar voor JM Finn & Co dankzij de harmonisering van het tariferingsbeleid, belangrijke initiatieven om te voldoen aan de verstrengde compliance omgeving, het verhogen van de efficiëntie van de organisatie en het verder uitdiepen van de samenwerking met Delen Private Bank. De klemtoon wordt ook gelegd op het verder verhogen van de commerciële activiteit, o.a. door het uitrollen van de nieuwe vermogensplanningsactiviteit en door de ingebruikname van nieuwe CRM-software. Het directiecomité van JM Finn & Co blijft ervoor zorgen dat de strategische initiatieven en prioriteiten geleidelijk succesvol geïmplementeerd worden om zo de succesvolle groeistrategie gepaard te laten gaan met een noodzakelijke winstverbetering.

 

Oyens & Van Eeghen

Delen Private Bank nam in 2015 alle aandelen over van Oyens & Van Eeghen, één van Nederlands oudste onafhankelijke financiële instellingen, opgericht in 1797. Delen Private Bank versterkte daarmee haar aanwezigheid in de Benelux. Eind 2016 had Oyens & Van Eeghen 657 miljoen euro aan toevertrouwde activa voor particuliere klanten, waarvan 94% in discretionair beheer. Daarnaast beheert Oyens & Van Eeghen ook 667 miljoen euro voor lokale overheden in het kader van mandaten met een aflopende termijn. Oyens & Van Eeghen heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer en succesvol toegespitst op het segment van gespecialiseerd vermogensbeheer en fiduciaire advisering van particulieren en institutionele partijen. Oyens & Van Eeghen biedt een kwaliteitsvol platform om in de Nederlandse on-shore vermogensbeheermarkt het Delen-model uit te bouwen.

Oyens & Van Eeghen begon het jaar met een overweging in aandelen en had hierdoor een hogere blootstelling aan de moeilijkere markten in het eerste kwartaal. De heropleving liet toe om goede resultaten neer te zetten en het gedeelte aandelen werd op het einde van het jaar zelfs verhoogd. De strategie om aandelen te kopen in cyclische sectoren die na een moeilijke periode relatief ondergewaardeerd zijn, heeft eveneens positief bijgedragen aan het beleggingsresultaat. De looptijden van het obligatiegedeelte van de portefeuilles zijn wat langer dan bij Delen Private Bank, maar nog altijd van korte duur. Samen met een doeltreffende selectie van kredietrisico leverden de korte looptijden een mooie bijdrage voor de obligatieportefeuilles.

Op operationeel vlak was 2016 een druk jaar met belangrijke ontwikkelingen. Verschillende teams van medewerkers hebben ervoor gezorgd dat de expertise, in het bijzonder op gebied van beveks, en de IT-systemen die door Delen Private Bank in België ontwikkeld zijn, ook in Nederland ingezet kunnen worden. Dit zal in 2017 resulteren in een belangrijke verbetering van de dienstverlening en efficiëntieverhoging in Nederland. Hierdoor zal Oyens & Van Eeghen in staat zijn een groter publiek te dienen vanuit haar kantoren in Amsterdam en Den Bosch. Het plan is ook om talentvolle commerciële medewerkers aan te werven om de groei te begeleiden en te versnellen. In dit kader zijn in 2016 vier bijkomende commerciële medewerkers aangeworven.

Vooruitzichten 2017

Delen Private Bank blijft vasthouden aan haar voorzichtige beleggingsfilosofie en is overtuigd dat deze aanpak het verschil zal blijven maken op lange termijn. Delen Private Bank (België, Luxemburg en Zwitserland), JM Finn & Co (Verenigd Koninkrijk) en Oyens & Van Eeghen (Nederland) zullen zich verder inzetten om nieuwe kapitalen aan te trekken, met een focus op regio’s waar de naambekendheid in de lift zit. Delen Private Bank gaat 2017 met een gezonde dosis van voorzichtig optimisme in. Delen Private Bank zal trachten de nieuwe marktomstandigheden zo goed mogelijk te benutten, en de evoluties op de voet te volgen om het vermogen van haar klanten op lange termijn te beschermen en te laten renderen.

Naast de succesvolle uitvoering van de strategische initiatieven ter versterking van het JM Finn & Co-model en de verdere integratie van Oyens & Van Eeghen binnen de groep, zal de groep Delen Investments ook externe groei-opportuniteiten blijven evalueren. De groep is ervan overtuigd dat haar business model, dat zich in België aan een standvastig ritme ontwikkelt, ook toepasbaar is op andere markten waar de groep aanwezig is.

Delen -2-NLK

Open

Persberichten