Presentatie

Management

Foto’s

Bank J.Van Breda & C°

Beneficial interest AvH: 78,75%
AvH Contact: Jan Suykens
www.bankvanbreda.be

Bank J.Van Breda & C° is een gespecialiseerde adviesbank die zich uitsluitend richt tot ondernemers en vrije beroepen. Dochterbedrijf ABK bank positioneert zich als vermogensbegeleider voor particulieren. Van Breda Car Finance biedt autofinancieringen en financiële autoleasing aan via de autodistributeurs.

Informatie uit het jaarverslag 2016

Financieel overzicht 2016

In 2016 heeft Bank J.Van Breda & C° opnieuw sterke commerciële prestaties neergezet in elk van haar drie activiteiten: vermogensbegeleiding voor ondernemers en vrije beroepen (Bank J.Van Breda & C°), vermogensbegeleiding voor particulier cliënteel (ABK bank) en financiering & leasing van wagens via vendoren (Van Breda Car Finance).

De commerciële volumes (totaal belegd door cliënten + kredietverlening aan cliënten) zijn met 11% gestegen, van 15,1 miljard euro eind 2015 naar 16,7 miljard euro eind 2016.

Met een geconsolideerde nettowinst van 37,7 miljoen euro (-7% tegenover 2015) realiseerde de bank het tweede beste resultaat uit haar geschiedenis. Net als in de voorgaande jaren is de winst gebaseerd op sterke onderliggende commerciële resultaten. Ondanks de volumegroei daalde de nettowinst als gevolg van druk op de rentemarge en hogere bankenheffingen.

Het eigen vermogen van de bank groeide aan tot 518 miljoen euro, waarbij een rendement op eigen vermogen (ROE) werd gerealiseerd van 7,4%.

 

Bankproduct houdt stand ondanks de druk op de rentemarge

In 2016 bedroeg het geconsolideerd bankproduct 134 miljoen euro. Dit is bijna volledig commercieel gedreven. Gerealiseerde meerwaarden, opbrengsten uit dividenden en resultaten uit indekkingsinstrumenten bedragen immers minder dan 2% van het totale bankproduct.

  • Ondanks de groei in deposito’s (+7%) en kredieten (+7%) daalde het renteresultaat met 4%. Dit is een gevolg van een vlakke rentecurve, de druk op de rentemarge en de strategie van de bank om in haar beleggingsportefeuille voorrang te geven aan veiligheid boven rendement.
  • De groei in fee-inkomsten (+5%) werd gedreven door een sterke groei van de toevertrouwde activa (+14%).
  • De kostenstijging met 7% werd bijna uitsluitend veroorzaakt door de toename van de bankenheffingen tot 8,2 miljoen euro (+66%). Exclusief deze bankenheffing stegen de kosten slechts met 3%, ondanks investeringen in bijkomende account managers en IT. De cost-income ratio bedroeg 59%, tegenover 56% in 2015. Bank J.Van Breda & C° behoort hiermee nog steeds tot de meest performante Belgische banken.

Toevertrouwd vermogen en kredietverlening

Het door cliënten belegd vermogen steeg met 1,3 miljard euro (+12%) tot ruim 12,4 miljard euro, waarvan 4,2 miljard euro cliëntendeposito’s (+7%) en 8,2 miljard euro toevertrouwde activa (buitenbalansbeleggingen, +14%). De totale kredietportefeuille bedroeg ruim 4,2 miljard euro, een stijging met 7% in vergelijking met 2015.

De waardeverminderingen op kredieten vertegenwoordigden 0,01% van de gemiddelde kredietportefeuille of 0,6 miljoen euro. Dit voorzichtige beleid heeft echter geenszins een rem gezet op de kredietproductie, zodat de kredietportefeuille groeide met 7%.

Bank Brda -1-NL

Sterke liquiditeit en solvabiliteit

Vanuit haar voorzichtige aanpak zorgt Bank J.Van Breda & Co steeds voor een voldoende ruime liquiditeitspositie. De Liquidity Coverage Ratio (LCR) en Net Stable Funding Ratio (NSFR) bedroegen resp. 150% en 123%, ruim boven de vereiste ondergrens van 100%. De kredietportefeuille wordt volledig gefinancierd met cliëntendeposito’s, zodat de bank niet afhankelijk is van externe financiering op de internationale markten.

Het eigen vermogen (deel groep) steeg van 502 miljoen euro naar 518 miljoen euro. Dit maakt het mogelijk het ritme van de commerciële groei verder te zetten zonder in te boeten op een sterke balansstructuur, de belangrijkste bescherming van de depositohouders. De solvabiliteit uitgedrukt als eigen vermogen op activa (hefboomratio) bedroeg 9,8%, een veelvoud van de 3% die de toezichthouder tegen ten vroegste 2018 wil invoeren onder Basel III.

Operationeel overzicht 2016

Bank J.Van Breda & C°

In 2016 werd de lijn van gestage commerciële groei doorgetrokken. Dankzij een totale aangroei van 1,3 miljard euro (+12%) bedroeg het door cliënten belegd vermogen van ondernemers en vrije beroepen 12,1 miljard euro.

Ondanks de context van lage rentevergoedingen groeiden de cliëntendeposito’s met 294 miljoen euro (+8%) tot een totaal volume van 4 miljard euro. Gezien haar strategie van vermogensbegeleiding heeft Bank J.Van Breda & C° een belangrijk volume termijnrekeningen op lange termijn. Als gevolg van de lage rente noteerde de bank echter een grotere groei in deposito’s op korte termijn in het afgelopen jaar.

De toevertrouwde activa groeiden met 1 miljard euro (+14%) tot 8,1 miljard euro. Hiervan is 4,7 miljard euro toevertrouwd aan Delen Private Bank in de vorm van vermogensbeheer.

Ondanks een onzekere economische context groeide het volume kredieten aan ondernemers en vrije beroepen met 288 miljoen euro (+8%) tot 3,8 miljard euro.

Bank J.Van Breda & C° en de curatoren van Optima Bank bereikten in 2016 een akkoord waarbij Bank J.Van Breda & C° de portefeuille aanvullende pensioenverzekeringen bij de Belgische verzekeringsmaatschappijen Baloise Insurance en Ergo Insurance overnam. Als vermogensbegeleider voor ondernemers en vrije beroepen heeft Bank J.Van Breda & C° een doorgedreven expertise in aanvullende pensioenopbouw. Door de overname van deze verzekeringsportefeuille krijgt Bank J.Van Breda & C° toegang tot een bijkomend cliënteel. Het gaat om een portefeuille met ca. 6.600 contracten, samen goed voor ca. 140 miljoen euro opgebouwde reserves. Het betreft vnl. contracten pensioensparen en contracten van de zogenaamde 2e pijler: vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, RIZIV-contracten voor medische vrije beroepen en individuele pensioentoezeggingen voor bedrijfsleiders. Dankzij de overname kunnen de polishouders voortaan een beroep doen op de diensten van Bank J.Van Breda & C°.

 

ABK bank

ABK bank begeleidt haar cliënten met een langetermijnvisie in de opbouw, het beheer en de bescherming van vermogen.

ABK bank presteerde sterk in 2016, zowel op commercieel als op operationeel vlak. Het aantal nieuwe relaties steeg verder, net zoals het gemiddeld toevertrouwd vermogen. Eind 2016 werd door de cliënten 344 miljoen euro vermogen toevertrouwd. Binnen de cliëntendeposito’s was er nog een afvloei van niet-doelgroepcliënten, maar deze werd bijna volledig goedgemaakt door de toename van toevertrouwde activa van doelgroepcliënten. Deze stijging situeerde zich zowel bij het vermogensbeheer en de fondsen van Delen Private Bank als bij de beleggingsverzekeringen.

De kredietportefeuille daalde met 19,3 miljoen euro tot 124 miljoen euro. Deze daling is bijna volledig te wijten aan de daling van de kredieten in de ondernemingssfeer, wat sinds de overname niet langer de strategische focus is.

Met de opening van een kantoor in Gent werd een eerste stap van ABK bank buiten de provincie Antwerpen gezet. Dit is een bevestiging van de nationale ambities.

 

Van Breda Car Finance

Als divisie van ABK bank is Van Breda Car Finance in heel België actief in de sector van de autofinanciering en de financiële autoleasing.

Het nieuwe productievolume steeg in 2016 met 12%, terwijl de portefeuille groeide met 8% tot 319 miljoen euro. Deze aanzienlijke toename is mee te danken aan de gunstige evolutie van de verkoop van nieuwe en tweedehandswagens op de Belgische markt. Door de verdere stijging van het aandeel financiële leasing in het totale productievolume bleef de rentemarge op peil. De toegenomen productievolumes zorgden voor stijgende fee-inkomsten. De impact hiervan werd evenwel grotendeels afgevlakt door de toegenomen commissies aan de autodealers. De operationele kosten daalden met 2%. De waardeverminderingen op kredieten bedroegen slechts 0,04% van de gemiddelde kredietportefeuille. Dit alles maakt dat Van Breda Car Finance ook in 2016 een sterk resultaat neergezet heeft.

 

Vooruitzichten 2017

De rentevolatiliteit, de verschillende Europese verkiezingen in uitdagende geopolitieke omstandigheden, de onzekerheid over het komende Amerikaanse beleid en een Europese context van fragiele groei, maken het moeilijk om winstvoorspellingen te doen.

De druk op de rentemarge, de bankenheffingen en de noodzakelijke investeringen in de toekomst drukken op het resultaat. Bank J.Van Breda & C° blijft echter goed gewapend voor de toekomst in elk van de 3 activiteitsdomeinen.

De afgelopen jaren heeft de bank bewezen om ook in moeilijke of onzekere omstandigheden een mooi resultaat neer te zetten. Het handelsfonds, de reputatie, de positionering, de voortdurende investeringen en de gezonde financiële structuur van de bank vormen alle een solide basis voor een financieel performante groei op lange termijn.

Bank Brda -2-NL

Open

Persberichten